Emlak Ofisi Kurarken İzlenecek Prosedürler

29.6.2021

Emlak Ofisi Kurarken Gerekli Belgeler ve İzlenecek Prosedürler

Emlak Ofisi Kurarken İzlenmesi Gereken Yasal Prosedür
5 Haziran 2018’de yürürlüğe giren ardından 14 Ekim 2020’de revize edilen “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” emlak sektörünün ana şablonunu oluşturan ve bizlerin sektörde nasıl bir süreç ve yöntem izlememiz gerektiğini gösteren ana haritamızdır.
Yönetmelikle beraber birçok kavramla karşılaşmaya başladık. Bu yazımızda, söz konusu kavramlarla beraber uyulması gereken prosedür hakkında bilgiler paylaşmak istiyoruz. Sektörümüze girmek isteyen potansiyel meslektaşlarımızın söz konusu yönetmeliği dikkatle okumalarını ve sektörel bilgilerin takipçisi olmalarını öneririz.
( TAŞINMAZ TİCARETİ YÖNETMELİĞİ )
Taşınmaz Ticareti faaliyetinde bulunabilmek için işletme ve sözleşmeli işletmelerin “Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi“ alması gerekmektedir.
Kavramlar;
Taşınmaz Ticareti: Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı, pazarlanması ve kiralanmasına aracılık faaliyetleri ile bu faaliyetlerle birlikte yürütülen ve 13 üncü maddede belirtilen diğer faaliyetleri,
İşletme: Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmelerini,
Sözleşmeli İşletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin yönetim, organizasyon ve pazarlama teknolojileri gibi konularda desteğini almak suretiyle o işletmenin iş yerinde taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmelerini,
Emlak Danışmanı: İşletme veya sözleşmeli işletmede iş sözleşmesi ile çalışan pazarlama ve satış personelini,
Yetki Belgesi: Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için işletme ve sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen belgeyi ifade etmektedir.
Yetki Belgesinde hangi bilgiler yer alır? Yetki Belgesi başvurusu nereye yapılır? TTBS Nedir?
Taşınmaz Ticareti, yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler tarafından yapılır. Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir ve iptal edilir. ( https://ttbs.gtb.gov.tr )
Ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde, MERSİS numarası ve MERSİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret unvanına; esnaf ve sanatkâr işletmesi adına düzenlenen yetki belgesinde ise ESBİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasına veya yabancı kimlik numarasına yer verilir. Sözleşmeli işletmenin yetki belgesinde, sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin unvanı ve yetki belgesi numarasına da yer verilir. Yetki belgesi, her bir işletme ve sözleşmeli işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilememektedir.
Peki işletmemize “Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi” ni nasıl alacağız? Sözleşmeli işletmelerin Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi alabilme koşulları nelerdir?
İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
a) Meslek odasına kayıtlı olunması,
b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,
ç) Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
d) Sorumlu emlak danışmanlarının;
1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2) Ortaöğretim mezunu olması,
3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
4) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
5) Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması,
6) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ortaöğretim mezunlarının en az on iki ay; ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının ise en az altı ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması, gerekir.
Sözleşmeli işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
a) Sözleşmeli işletmenin, birinci fıkranın (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde ( altı çizili olan madde) belirtilen mesleki deneyim şartı hariç olmak üzere belirtilen şartları taşıması,
b) İşletme ile sözleşmeli işletme arasında yazılı sözleşme yapılmalıdır, ( Madde 21’de sözleşmede bulunması gereken asgari bilgiler belirtilmektedir. )
c) İşletmenin yetki belgesinin bulunması ve sözleşmeli işletmesini Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirmiş olması, gerekir.

RE-OS Size Gayrimenkul Bulsun